2005/May/13

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) เป็นกฎหมายตัว
หนึ่งที่มีความล่าช้ามากในบรรดากฎหมายสารสนเทศทั้ง 6 ฉบับ ความล่าช้านั้นก็มาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องดูตัวอย่างกฎหมายจากหลายๆประเทศที่บังคับใช้ไปก่อนแล้ว เพื่อจะมาปรับเข้ากับบริบทของประเทศไทย แน่นอนครับว่าการคัดลอกมาทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง สภาพวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าที่ไม่เท่ากันแล้ว ย่อมจะเกิดปัญหาเมื่อนำมาใช้อย่างแน่นอน

อีกทั้งเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย และในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราด้วย กฎหมายบางเรื่องต้องใช้เวลานานถึง 5 ปีกว่าจะออกมาใช้บังคับได้ บางเรื่องใช้เวลาถึง 10 ปีเลยทีเดียวครับ

ปัญหาความล่าช้าเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรา ทั้งนี้ เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นระบบงานราชการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องผ่านหลายหน่วยงาน หลายขั้นตอน หรือแม้แต่ระบบการพิจารณาในสภา ที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลกันบ่อยๆจึงทำให้ขาดความต่อเนื่อง และยังมีสาเหตุอื่นอีกมากที่ทำให้กฎหมายแต่ละฉบับนั้นออกมาใช้บังคับช้า

ที่มาของกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย แต่ถึงแม้ว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะถูกนำมาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์มากมายก็ตาม หากนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ชอบแล้วก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) ขึ้น

ในบางประเทศอาจเรียกว่า กฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบ (Computer Misuse Law) หรือในบางประเทศอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้รองรับกับความผิดในรูปแบบใหม่ๆได้ ด้วยการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได

้ในต่างประเทศนั้น มีลักษณะการบัญญัติกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 รูปแบบ คือ การบัญญัติในลักษณะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เช่น ประเทศเยอรมนี แคนาดา อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ การบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น ประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

สำหรับประเทศไทยนั้น เลือกใช้ในแบบที่สองคือบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยมีชื่อว่า พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .(ประกาศใช้ปีไหน ก็ใส่ พ.ศ. เข้าไปแทนจุดครับ-ผู้เขียน)

จะเห็นได้ว่าแม้รูปแบบกฎหมายของแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกัน แต่การกำหนดฐานความผิดที่เป็นหลักใหญ่นั้นมักจะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ โดยมากแล้วต่างก็คำนึงถึงลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำความผิดเป็นสำคัญ กฎหมายที่ออกมาจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

สภาพปัญหาในปัจจุบัน

ปัญหาข้อกฎหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือ หลักของกฎหมายอาญาที่ระบุว่า ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย (Nulla poena sinelege) และมุ่งคุ้มครองวัตถุที่มีรูปร่างเท่านั้น แต่ในยุคไอทีนั้น ข้อมูลข่าวสารเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง เอกสารไม่ได้อยู่ในแผ่นกระดาษอีกต่อไป ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ไม่อาจขยายการคุ้มครองไปถึงได้
ตัวอย่างของการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การโจรกรรมเงินในบัญชีลูกค้าของธนาคาร การโจรกรรมความลับของบริษัทต่างๆที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ การปล่อยไวรัสเข้าไปในคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อวินาศกรรมด้วย
รูปแบบการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่สืบสวนทำงานได้อย่างยากลำบาก

ทั้งยังต้องอ้างอิงอยู่กับกฎหมายอาญาแบบเดิมซึ่งยากที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
นักกฎหมายจึงต้องเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การขโมยโดเมนเนม (Domain Name) ซึ่งไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องและถือเอาได้ แต่ก็ถือเป็นทรัพย์และยอมรับกันว่ามีมูลค่ามหาศาล

ปัญหาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คือเรื่อง พยานหลักฐาน เพราะพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและกระทำได้ง่าย แต่ยากต่อการสืบหา รวมทั้งยังสูญหายได้ง่ายอีกด้วย เช่น ข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลถาวรของเครื่อง (Hard Disk) นั้น หากระหว่างการเคลื่อนย้ายได้รับความกระทบกระเทือนหรือเกิดการกระแทก หรือเคลื่อนย้ายผ่านจุดที่เป็นสนามแม่เหล็ก ข้อมูลที่บันทึกใน Hard Disk ดังกล่าวก็อาจสูญหายได้

นอกจากนี้เรื่องอำนาจในการออกหมายค้นก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเช่นกัน เพราะการค้นหาพยานหลักฐานใน Hard Disk นั้นต้องกำหนดให้ศาลมีอำนาจบังคับให้ผู้ต้องสงสัยบอกรหัสผ่านแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการสืบสวนเพื่อให้ทำการค้นหาหลักฐานใน Hard Disk ได้ด้วย

นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องขอบเขตพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะผู้กระทำความผิดอาจกระทำจากที่อื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทย ซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจของศาลไทย ดังนั้นกฎหมายควรบัญญัติให้ชัดเจนด้วยว่าศาลมีเขตอำนาจที่จะลงโทษผู้กระทำผิดได้ถึงไหนเพียงไร และถ้ากระทำความผิดในต่างประเทศจะถือเป็นความผิดในประเทศไทยด้วยหรือไม

ส่วนประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก็คือประเด็นเรื่องอายุของผู้กระทำความผิด เพราะผู้กระทำความผิดทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ส่วนมาก โดยเฉพาะ Hacker และ Cracker นั้น มักจะเป็นเด็กและเยาวชน และอาจกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพราะความคึกคะนองหรือความซุกซนก็เป็นได้

Comment

Comment:

Tweet


รักมาก
#39 by ปอ (118.175.170.109) At 2009-09-15 09:01,
รักมาก
#38 by ปอ (118.175.170.109) At 2009-09-15 09:01,
fnqaazdn sthsmkej utnqincu
#37 by dhEDgRoYRRKvYV (94.102.49.213) At 2009-08-15 03:23,
dpyniwql nnjetuei lgqnvxyr
#36 by bnSBBOwFangjhRoWv (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:59,
zgmewobn efdiyhrp ynihthgw
#35 by kYxdUouDdPlMARJi (94.102.49.213) At 2009-08-15 00:34,
eazhehmd epgqyfts eprlzkka
#34 by IgldLzcOvhkO (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:09,
veddhdmk mrchcoge pvlkwmop
#33 by PMUbszVtegpHUMgyw (94.102.49.213) At 2009-08-14 21:41,
ysrtcrgr xupmlunm cdcocpwc
#32 by nANUtHAh (94.102.49.213) At 2009-08-14 20:13,
synybdph mugndbph vaknjcqx
#31 by ksVVTCmJcDL (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:46,
iuvpwcty lbolivxz arwcycxb
#30 by bFMLyILSqmmvWhQc (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:59,
yvoliybz oxodewsm avcgfhof
#29 by VFJrzwjwVVK (94.102.49.213) At 2009-08-14 14:34,
jlauzlco gbcxdpmn qyeibfry
#28 by RfNEnODMTkDkbGMZODT (89.248.172.50) At 2009-08-10 02:03,
vhwhtzoc pkdqfwyy jhxajkvo
#27 by vFVMOoPNb (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:40,
eqetloot ejcgitko syzvlfjj
#26 by iUnKXSMGFrWTMOt (89.248.172.50) At 2009-08-09 23:17,
nyjzbnfv slskmcwe brfkkmzt
#25 by bMQoEcsKqweH (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:51,
zaxjyyfa qflronfu ejrbnzeu
#24 by WaCKdraIFWlSGJCRB (89.248.172.50) At 2009-08-09 20:26,
qnguvlbo aipykhyc rubfvcrc
#23 by BAUDibEfsGnQjAkppG (95.169.190.71) At 2009-08-01 12:19,
bvtahrah bzdyklob sggguotv
#22 by PhvBgLPEJGeeDneAkz (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:58,
qkskbdnz cirsthuf qyqxmtiw
#21 by gGJsHfJcpN (95.169.190.71) At 2009-08-01 09:36,
fzhbpefx eeqzaakt tmgrvdkk
#20 by zInbdtwtQaORbS (95.169.190.71) At 2009-08-01 08:17,
tkmodlmf namhobkj ihjtizob
#19 by kVlADXAcbAzB (95.169.190.71) At 2009-08-01 06:57,
yhbuwush xhzangro rszcggzt
#18 by TtXdlATXOUmqxfNtEtc (95.169.190.71) At 2009-07-31 18:25,
putcqsnp sqtlxwbj bgjpimel
#17 by hEXGtPuv (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:36,
xqngibtt obnogzll lgussbxc
#16 by RqvGSveK (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:44,
ocarlatc vrtqwwjb kiycnxqk
#15 by dyDZZXkG (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:54,
domoccak fploxhlr aitdhlmm
#14 by PQjsqSnhVhCIQ (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:02,
zdxwackc brgiiqji weewtrnm
#13 by bXUiihQxn (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:12,
ptdpcybx cdilcjjp heqeegzf
#12 by WOaWXaPKHu (95.169.190.71) At 2009-07-31 13:20,
wyvejkrg duvtcmio gtydxldp
#11 by EdVQIzeAEJyi (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:29,
jzfakjrj alppctky ixamxigq
#10 by eVnSppFjGqEAvfhJQc (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:38,
znqrcfpi rakekssd modhkuwl
#9 by PiJUkJrUpIKGdGVBD (94.102.49.213) At 2009-07-25 17:12,
wGTXMU nskfcuxc joadtsbk pwpnppek
#8 by dHojrCZicqZlZziHbS (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:19,
บั๊บบาย
#7 by (61.19.238.78) At 2009-06-02 11:31,
ขอบคุญนะsad smile sad smile confused smile confused smile
#6 by (61.19.238.78) At 2009-06-02 11:30,
ขอบคุงมากนะคร๊ะ
#5 by (202.28.51.71) At 2009-03-05 02:08,
เราอยากได้ขอบเขตกฎหมายสารสนเทศ


ช่วยหน่อยสิ


ส่งวันจันนี้แล้ว

ยังทำไม่ได้เลย confused smile
#4 by แอ๋ม (124.121.32.89) At 2008-06-06 20:13,
เรากะลังหาพอดีเยยอ่ะ


รักจัง
ปายแหละ
บายๆๆๆ


จุฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
#3 by แอ้นะค่ะ (118.173.117.74) At 2008-06-04 20:52,
#2 by (203.113.76.71) At 2007-06-25 19:24,
#1 by (125.24.154.133) At 2007-06-19 14:22,

F16FALCON
View full profile