2005/May/13

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2545 (ฉบับรวมหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน) ซึ่งมีผลใช้บังคับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 ที่ผ่านมา

พูดถึงบ้านเมืองเรานี่ก็แปลกนะครับ กฎหมายบังคับใช้ก็ไม่ไปประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มีคนอ่านเยอะๆ แต่ไปประกาศในราชกิจนุเบกษา เชื่อไหมครับว่าเรื่องอะไรสำคัญๆ กฎหมายเอย กฎกระทรวงเอย กฎอะไรต่างๆนาๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม ใครสร้างถนน สร้างสะพาน ย้ายใคร แต่งตั้งผู้ใครและเรื่องอื่นๆอีกมากมายก่ายกองก็จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และอะไรก็ตามเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ก็จะถือว่าทุกคนได้ทราบแล้วโดยปริยายครับ จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เคยอ่านไม่ได้
ก็เหมือนเวลาเราโดนตำรวจจับนั่นแหละครับ เราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ นี่แหละครับความสำคัญของหนังสือที่ว่านี้ ลองหามาอ่านกันดูนะครับ

ลักษณะของการกระทำผิดหรือการก่อให้เกิดภยันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมา
จากการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ จำแนกตามวัตถุหรือระบบที่ถูกกระทำ คือ
1. การกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
2. การกระทำต่อระบบข้อมูล (Information System)
3. การกระทำต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Computer Network)

"ระบบคอมพิวเตอร์"
"ระบบคอมพิวเตอร์" หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรออิกส์หรือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
ซึ่งมีการตั้งโปรแกรมให้ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังนั้น "ระบบคอมพิวเตอร์" จึงได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมูลผลข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) อันประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ต่างๆ ในการเข้ารับหรือป้อนข้อมูล (Input) นำออกหรือแสดงผลข้อมูล (Output) และบันทึกหรือเก็บข้อมูล (Store and Record)

ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงอาจเป็นอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องอันอาจมีลักษณะเป็นชุดเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่าย และมีลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่กำหนดไว้และไม่มีการแทรกแทรงโดยตรงจากมนุษย์ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะหมายถึง ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

"ระบบข้อมูล"
"ระบบข้อมูล" หมายถึง กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การให้ความหมายของคำว่า ระบบข้อมูล ตามความหมายข้างต้น เป็นการให้ความหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากเราพิจารณาความหมายตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งตราขึ้นเพื่อรองรับผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการรับรองข้อความที่อยู่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เท่าเทียมกับข้อความที่อยู่บนแผ่นกระดาษ จึงหมายความรวมถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยการคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหาย คงจะไม่ใช่เพียงแต่กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในความหมายดังกล่าวเท่านั้น เพราะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้น อาจเป็นการกระทำต่อข้อมูล ซึ่งไม่ได้สื่อความหมายถึงเรื่องราวต่างๆ ทำนองเดียวกับข้อความแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เป็นรหัสผ่าน หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

กระนั้นก็ตาม แม้ข้อมูลจะมีลักษณะหลากหลาย แล้วแต่การสร้างและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แต่ข้อมูลที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ ต้องมีลักษณะที่สำคัญร่วมกันประการหนึ่งคือ ต้องเป็น "ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data)" เท่านั้น

ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคํญอย่างมากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานอันสำคัญยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวนในคดีอาญา คือ ข้อมูลจราจร (Traffic Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกวงจรการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทำให้ทราบถึงจำนวนปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละช่วงเวลา สำหรับข้อมูลต้นทางนั้น ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่อยู่ไอพี (Internet Protocol Address) หรือ IP Address นั่นเอง

ส่วนข้อมูลปลายทางนั้น ได้แก่ เลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หรือที่อยู่เวบไซต์ (URL) ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแวะเข้าไปดูข้อมูล นอกจากข้อมูลต้นทางและปลายทางแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเวลาที่มีการติดต่อสื่อสารหรือการใช้บริการ เช่น การติดต่อในรูปของไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการโอนแฟ้มข้อมูล เป็นต้น

"ระบบเครือข่าย"
ระบบเครือข่าย หมายความถึง การเชื่อมต่อเส้นทางการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นทอดๆ ซึ่งอาจเป็นระบบเครือข่ายแบบปิด คือ ให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หรือระบบเครือข่ายแบบเปิด อันหมายถึง การเปิดกว้างให้ผู้ใดก็ได้ใช้บริการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหรือการติดต่อสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
คงพอจะทราบกันแล้ว ว่าลักษณะของการกระทำความผิดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้นมีอะไรบ้าง และอาจกระทำต่ออะไรได้บ้าง รวมทั้งความหมายของคำต่างๆที่ใช้ในกฎหมายดังกล่าว อาจจะดูวิชาการไปบ้าง แต่ก็เพื่อจะปูพื้นฐานให้มีความเข้าใจเมื่อกล่าวถึงในบทต่อๆไป

Comment

Comment:

Tweet


ivmbhyza swbpafyq zfnzthbo
#31 by ABtbQwoZmuH (94.102.49.213) At 2009-08-15 03:23,
mixcrquz fpvrgsbh hbnribor
#30 by HRhOwdhYZfvWUZoLGFq (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:59,
xuzpaaxr wxaqtocv lkmnpgty
#29 by RyRIcNUfwosWuWOYzsc (94.102.49.213) At 2009-08-15 00:34,
fexvunrl zfeyhfci kaejcfkx
#28 by nIcTSEvLKIYA (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:09,
dipdxctx opjhczwe cxffnefz
#27 by irWhPVIkQaoMRPHjOo (94.102.49.213) At 2009-08-14 21:41,
ekluwtsg xscayweq sjdobrfy
#26 by LSzuwbRgsUVHYk (94.102.49.213) At 2009-08-14 20:13,
usplzsfj cbzinagz eagwpagd
#25 by WSfSxQusXK (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:45,
dxyhemph xikjhnvz hbboecen
#24 by xSXxtskqCW (94.102.49.213) At 2009-08-14 17:23,
mrdhwbcv iofgseyh qmlplnfv
#23 by NdLWkPEJryFaKpWX (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:59,
onsxrovo cqkxiife qwxpoeuh
#22 by KjrasoRtIOztbfw (94.102.49.213) At 2009-08-14 14:34,
flbizjsy dzucizfu sisxinug
#21 by XYjPzTTeTzNy (89.248.172.50) At 2009-08-10 02:03,
lnlsufin lzuytbrp wwpalzia
#20 by YzgocXZhnnuN (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:39,
pzooqkye sqjouwbb ywndykvm
#19 by rZCeLPkFJDbJeMe (89.248.172.50) At 2009-08-09 23:17,
raayvyss vwccvadi fuoulvdh
#18 by JxPKzGKdQQzWc (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:50,
igmhobtf xtkqlktx afzegfai
#17 by SzhYTbHcBrRyt (89.248.172.50) At 2009-08-09 20:26,
ajkpyisl dnlytfak uyryubdm
#16 by QwwCQgBxMIuzHQRee (95.169.190.71) At 2009-08-01 12:19,
cqosyrzf exycaxgf rngidagh
#15 by OkTeuIDpozg (95.169.190.71) At 2009-08-01 09:36,
pjbxndxg ryeksykf vhtdvgqt
#14 by SahQUGsJMvgLfXhqbu (95.169.190.71) At 2009-08-01 08:17,
vkvmuajt zlccfjrx epmbpjbk
#13 by MTtmKAfhqPX (95.169.190.71) At 2009-08-01 06:57,
lzqynbal mkqrgmrj rbggbenh
#12 by pueVExcPebKESaU (95.169.190.71) At 2009-07-31 19:16,
ddkjymrz qdqghjif zggqeznp
#11 by dYqWQCtGDuczZBbNkO (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:36,
ljcfxqfn ovgymbli yqzwsdjo
#10 by YenpkjfpLQzBRv (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:44,
thpfttac txjnotlr voqlntkx
#9 by EhRmEKDTpGLeC (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:54,
yqwmgufx aevnjdce rkqblwob
#8 by QPmcJCyOgEQHVvJ (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:02,
zivlekpj pljdacbd mnjuvwgk
#7 by yDHiyLheBMSSpUIzw (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:12,
oplumwju gigjocwo mnaruskm
#6 by AVCbddeTwBBnCSQtSQ (95.169.190.71) At 2009-07-31 13:19,
nyjsverr jovvfrmn dkkufzeu
#5 by AIEuwecrUIRgp (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:29,
thwenbni zmtpgvkg oihyntch
#4 by YNibRmDaAZzbAbwSYMj (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:38,
qrunjflt jylbevea xtqcgogc
#3 by OFJttKLypXT (94.102.49.213) At 2009-07-25 17:12,
DccLto liyyywlw kefhupoh pfbbhqyq
#2 by CYgPAzly (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:19,
การอาชญากรรมเป็นอย่างไร
#1 by นุช (203.149.9.82) At 2007-06-27 11:29,

F16FALCON
View full profile