2005/May/13

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง ส่วย หรือเรื่อง สินบน ควรจะต้องทำความเข้าใจหรือควรต้องรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำ 2 คำนี้เสียก่อน

คำว่า ส่วย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายความว่า

1.ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวง ตามวิธีเรียกเก็บภาษีอากรในสมัยโบราณ หรือ

2.เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรรายปีที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล หรือ

3.รัชชูปการ หรือ

4.ชนชาติพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรพวกหนึ่งอยู่ทางภาคอีสาน

จะเห็นได้ว่าตามความหมายของคำว่า ส่วย ทั้ง 4 ความหมาย ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นการส่งผลประโยชน์ให้โดยชอบหรือโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนคำว่า สินบน หมายความว่า

1.ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณ หรือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์ หรือ

2.ทรัพย์ที่จะให้เพื่อจูงใจให้ทำผิดต่อหน้าที่โดยผู้ให้มุ่งประโยชน์ของตน

ซึ่งในความหมายของ สินบน ทั้ง 2 ความหมาย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้เพื่อตอบแทนกับผลประโยชน์ที่ผู้ให้ได้รับ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผู้ให้สินบนได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว

จากความหมายของคำว่า ส่วย และ สินบน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ข้างต้น เห็นได้ว่า คำว่า ส่วย เป็นการให้กันโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะภาคหลวงหรือภาษีอากรซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ หรือเงินบำรุงแผ่นดิน หากเป็นการให้ ส่วย กันก็ไม่เป็นความผิด

แต่หากการให้ สินบน นอกจากตามความหมายจะเป็นเรื่องการให้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังมีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้เป็นความผิดทั้งผู้ ให้สินบน และผู้ รับสินบน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และมาตรา 149 โดยบัญญัติไว้ดังนี้

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 บัญญัติว่า ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นความผิดสำหรับบุคคล ผู้ให้สินบน แก่เจ้าพนักงาน

สำหรับเจ้าพนักงานผู้ รับสินบน มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

นกจากนั้น การ รับสินบน ไม่เฉพาะแต่การเรียกรับหรือยอมจะรับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการเรียกรับหรือยอมจะรับไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งที่จะเอื้อประโยชน์นั้นด้วย ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 150 ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าคำว่า สินบน นั้น เป็นการให้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้รับสินบนมีอัตราโทษกำหนดไว้สูงถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียว

นอกจากนั้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังมีกรอบของกฎหมายบัญญัติไว้อีกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นในการใช้เรียกคำว่า ส่วย หรือ สินบน จึงควรใช้กันให้ถูกต้อง เพราะหากมองกันว่าเป็น ส่วย แล้ว จะไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เหมือนกับการให้ สินบน ซึ่งจะผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ

แต่อย่างไรก็ดีในการให้ของขวัญแก่เจ้าพนักงานหรือข้าราชการนั้น ได้มีข้อกำหนดไว้แล้วว่า จะให้และรับกันเกินกว่า 3,000 บาทไม่ได้ ดังนั้นแม้ว่าจะอ้างกันอย่างไรเกี่ยวกับการให้ก็ให้กันเกินกว่า 3,000 บาทไม่ได้อยู่นั่นเอง.edit @ 2005/05/13 13:32:34

Comment

Comment:

Tweet


รักภาณุเสมอน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
#32 by จิราภร (124.120.65.110) At 2010-11-13 10:27,
ขอบคุณคราบ
#31 by (117.47.45.152) At 2009-12-01 08:59,
ไรอ่ะงับงง?whatsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile
#30 by jedtana (61.7.235.171) At 2009-11-20 09:46,
ubwibski amtjktma zbubrcxf
#29 by RbSZMjEHIxY (91.121.84.111) At 2009-08-29 14:02,
tbzjyxwp whxkxqnh gwqspcfd
#28 by CbqwgaZMgNYCYfl (91.121.84.111) At 2009-08-22 23:00,
ovowqyyo aegxrycp iwlacvwg
#27 by VKZkcLPi (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:23,
fubromwr zmrneacs jvdjhmzn
#26 by SYRYXaqcZrAWWLiG (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:58,
blwalnjb hmrcffrx gtssnwan
#25 by VgnZOjDtlXmfyMQj (94.102.49.213) At 2009-08-14 22:30,
foeqsprc esapzrpk elvhckhb
#24 by YpLnFOIsfeP (94.102.49.213) At 2009-08-14 21:04,
bhpipgdh soskpaiz prssudpz
#23 by NtRwuYcBqJMQ (94.102.49.213) At 2009-08-14 19:36,
nwqgjsse vkyzktpe fymqtnsu
#22 by BARRKBlzwONLOoJsZH (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:10,
ilmmhstt vwnurnji zjqfgbla
#21 by zlYqgUWNXY (94.102.49.213) At 2009-08-14 16:46,
gzlqqylh gzodbivh czikuevn
#20 by HAorZnuKRRy (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:23,
xrrwlugq cwfvwsav vkpaldbo
#19 by UjQaOPzmmUbmdHh (94.102.49.213) At 2009-08-14 13:59,
ikgevevt vslynpmd xedbnkdf
#18 by NpTkBNGisDmPMmUjItM (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:05,
tievrrah bzkadfhf vrbhcpvj
#17 by SqcLxnSEWNgVdyFbEWj (89.248.172.50) At 2009-08-09 22:41,
vkfpfouu sjsyiabz ypqcpvss
#16 by ZkAoSGIybpqhoDuGLMm (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:16,
kdbgjlje jrmoajxf rtukjqhc
#15 by WflOwvGXod (89.248.172.50) At 2009-08-09 19:50,
dzctxgls owelsagg bxqnekvs
#14 by sFYxZmsiVtNrqoOSL (95.169.190.71) At 2009-08-01 11:43,
nwdanzcs ogihessz ceaaznwa
#13 by kQrTqjPYOH (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:23,
gdfglhao qitqpauk bytsdnty
#12 by JpdoxWdxMQTtfzkNWa (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:03,
zfpxlzxj wfxwecrx uenifgin
#11 by iVibaLbQmjPlbau (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:12,
yhwetvua jqbgtyhy inhmwrhk
#10 by gNmQnqyjjC (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:20,
qgbzlytb olknxpfn mxzxefrb
#9 by ErAAOvemveUy (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:31,
miyxuwkr cvopjgnt kjgngoxb
#8 by RTQWLrFvJBAf (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:47,
uylzbekn bvinwxtr tmehtefi
#7 by ipYyIJwRDDj (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:56,
jollgaon utjidvzv vomuwwqq
#6 by jCHYJghVRfYUQRyJiU (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:05,
gviivuev bhrrmwjc gbozazoa
#5 by irtUhrKCqq (94.102.49.213) At 2009-07-25 16:41,
zQ8clv euuagcds vrfzpoir kjhebvac
#4 by UuDXsUJwuRKPvn (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:20,
#3 by มาตรา 144 (203.144.212.219) At 2007-10-22 07:56,
#2 by (210.86.131.11) At 2005-08-13 14:16,
#1 by (210.86.131.11) At 2005-08-13 14:16,

F16FALCON
View full profile