2005/Jul/22

สัญญาเช่าซื้อ ที่ไม่เป็นธรรม

ผมได้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ 100 จาก บริษัท จี อี แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด ( มหาชน ) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 48 ที่ผ่านมา โดยผ่อนชำระ มาได้ 2 งวด งวดละ 1770 บาท ทั้งหมดต้องชำระ 36 งวด รวมแล้วก็ 63,720 บาท ถ้าไม่ค้างชำระ นะครับ ถ้าค้างก็มีค่าปรับล่าช้า ค่าติดตามหนี้อีก ฯลฯ

ผมได้ถามทางบริษัทว่า ถ้าหาเงินมาเทปิดบัญชี จะเป็นเท่าไร เขาว่า 4 หมื่นกว่า
ถ้าจะคืนรถ โดยไม่ผ่อนต่อ เขาว่าไม่ใช่แค่คืนรถแล้วจบ แต่เขาจะเอารถไปขายทอดตลาด ได้เงินมาเท่าไร สมมุติ 20000 หักจาก 63720 ได้เท่าไรครับ ใช่ 43720 คือจำนวนที่ผมต้องจ่ายให้เขา ถ้าเป็นคุณ ๆ จะเอาไหม
เงิน 4 - 5 หมื่นเอาไปให้เขาฟรี ๆ สู้เอาไปดาวน์รถกระบะมือสองมาใช้ดีกว่า
ตามสัญญาข้อ 17 เขาว่า
" เมื่อเจ้าของ ( บริษัท จี อี ฯ ) บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครองครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อแล้ว เจ้าของจะมีหนังสือ แจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนทำการขาย เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซี้อ แต่ถ้าผุ้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อ และเจ้าของได้นำทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อออกขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาด ได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อตกลงยอมรับผิดในส่วนที่ขาดนั้น หากได้ราคาเกินกว่าในการประมูลหรือการขายทอดตลาดหรือโดยการขายในรูปแบบอื่น ๆ เจ้าของจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ และในกรณีที่เจ้าของบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครอบครองทรัพทย์สินที่ให้เช่าซื้อแล้ว ผู้เช่าซื้อยอมชำระค่าเสียหาย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่เจ้าของเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริงตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร "

ผมคำนวณดูแล้ว ราคาเงินสด 33177.57 บาท
หักออกจาก 63720 ที่ต้องส่งทั้งหมดแล้ว
ทางจีอี จะได้กำไรรวมvat อยู่ 30542.43 บาท
คิดเป็น 92.05 % นะครับ มีใครทำธุรกิจแล้วได้กำไรขนาดนี้บ้าง รถก็ไม่ได้ผลิตเอง ขายก็ไม่ได้ขายเอง ร้านอาโกแถวตลาดขายให้ เพียงแต่อาศัยเครดิตของบริษัทเข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ ก็ได้กำไรเหนาะ ๆ แล้ว
ถ้าดูเทียบตามพรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้ว คุณว่าคู่สัญญา ต้องรับภาระหนักเกินไปไหม
ดูจากพรบ.ดังกล่าว ในมาตรา 4 วรรค สามนั้น " ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
( 1 ) ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
( 2 ) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
ฯลฯ
( 7 ) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร

มาตรา 10 ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใด จึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง
( 1 ) ความสุจริต อำนาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง
( 2 ) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
( 3 ) เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
( 4 ) การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

เป็นไงครับ เอาเปรียบกันเห็น ๆ ใช่ไหม
บริษัทฝรั่งข้ามชาติ ข้ามน้ำข้ามทะเล มากอบโกยเงินคนไทยกลับไปตั้งเท่าไร
ท่านยังจะอุดหนุนมันอยู่อีกหรือ
ไม่ว่า easy buy หรือ e อ้อย หรือ e อะไร ก็มีข้อแม้ เงื่อนไขที่เอาเปรียบทั้งนั้น
ตามปกติ กฎหมายเช่าซื้อ ตาม ปพพ.นั้น ผู้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนได้ โดยทำการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนให้ผู้เป็นเจ้าของ และยอมให้เจ้าของริบเงินส่วนที่ได้ผ่อนชำระไปก่อนแล้วทั้งหมด ก็จบแค่นี้ นี่คือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป และก็แฟร์ดีไม่ใช่หรือ เจ้าของรถก็เอาไปขายต่อเป็นรถมือสอง เกรด เอ ได้อีก มีแต่ได้กับได้
แต่ผู้บริโภคสิ เป็นฝ่ายเสียเปรียบ

โดย pagan วันที่ 16/06/48 เวลา 01.23 น.

ความคิดเห็นที่ 1
หากคุณต้องการสร้างบรรทัดฐาน คุณต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล และใช้ข้อต่อสู้เรื่องข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นต่อสู้ พวกเราจะคอยดูว่า ศาลจะวางหลักเรื่องนี้อย่างไร เพราะต่างรู้กันอยู่ว่า สัญญาประเภทนี้เข้าข่ายข้อสัญญาไม่เป็นธรรมทั้งสิ้น แต่ในความจริง ผู้เช่าซื้อคงจะไม่มีกำลังที่จะไปสู้รบปรบมือกับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็รู้ว่า สัญญาของตนผิดกฎหมายนี้ แต่ในเมื่อไม่มีการวางหลักกฎหมายให้ชัดเจนแล้วเค้าจะไปแก้ไขสัญญาให้เป็นธรรมทำไม ผมว่า ถ้ามีคนรู้และลุกขึ้นสู้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ จะมีการสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคอีกมาก

โดย ราชบุตรเขยดาบทอง วันที่ 18/06/48 เวลา 00.13 น.

ในที่สุด เงินก็อยู่เหนือความยุติธรรม


ผมปรึกษาไปยังเวบของอาจารย์ เสรี สุวรรณภานนท์ สว.กทม.
สงสัยท่านไปว่าง เลยให้ลูกน้องตอบให้แทน

ดังคำตอบข้างล่างนี้

เรื่องที่คุณได้เล่ามาทั้งหมดนั้นจะเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลนะครับ ซึ่งศาลก็จะพิจารณาจากข้อสัญญาที่คุณต้องรับภาระหน้าที่ และดูข้อกฎหมายในเรื่องข้อสัญญาไม่เป็นธรรม และหากศาลเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมจริงศาลแล้วศาลก็จะลดค่าเสียให้ที่คุณมีหน้าที่ต้องาชำระให้เจ้าหนี้ตามสัญญาให้เหลือเท่าที่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามการคืนรถที่เช่าซื้อมามิได้ทำให้ภาระหนี้ที่คุณยังต้องรับผิดระงับสิ้นไปในทันทีนะครับ หากเจ้าหนี้นำออกขายได้เงินไม่พอกับเงินที่คุณยังค้างชำระอยู่เจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายในเงินทียังขาดอยู่ในส่วนนี้ได้อยู่ดี เช่น ค่าเสื่อมสภาพของรถ ค่าขาดประโยชน์
แต่อย่างไรก็ตามการที่คุณไปเช่าซื้อรถโดยที่คุณยอมเซ็นตามสัญญาที่เขาทำขึ้นนั้น หากข้อสัญญาไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามาถรใช้บังคับกันได้อยู่แล้ว
ดังนั้น อย่างไรก็ตามลองติดต่อเจ้าหนี้ว่าหากมีความประสงค์จะคืนรถที่เช่าซื้อแล้วคุณมีความประสงค์จะจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เท่าไรก็ลองเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้นะครับ และหากตกลงกันได้อย่างไรก็ต้องทำเป็นสัญญากันไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะไปบังคับกันตามสัญญาใหม่

(คุณ วรวุธ เห็นประเสริฐ 23/06/2548 09:34)

จากเดิมที่คิดจะนำเรื่องขึ้นศาล ก็เกิดไม่มั่นใจ ในการพิจารณาของผู้พิพากษา
เพราะเป็นการนำอนาคต ไปแขวนอยู่กับความคิดของปุถุชน แค่ 2 - 3 คน ซึ่งไม่ได้เป็นสัพพัญญู มีหูทิพย์ ตาทิพย์ หรือมีกระจกส่องกรรม แบบที่ท่านยมบาลเอาไว้ใช้เวลาวิญญาณบาป ไม่ยอมรับสารภาพ

และคิดว่าอำนาจ อิทธิพลชนิด ข้ามชาติ ของบริษัทใหญ่เช่นนี้ คงทำให้นักกฏหมายหลาย ๆ คนหวั่นไหว ไม่กล้าลงมาปกป้องผม ซึ่งเป็นแค่รากหญ้าเน่า ๆ

ผมจึงยอมผ่อนส่งต่อไป แม้ใส้จะแห้ง กระเพาะจะร้องอย่างไร ก็ต้องทน
เพราะผมไม่มีนามสกุลดัง ๆ ไม่มีพ่อเป็นผู้บริหารประเทศ

ถ้าความยุติธรรมมีจริง คงไม่มีแพะในคดี เชอรี่แอน ที่ต้องไปตายในคุก โดยไม่ได้ทำความผิด และอีกหลาย ๆ คดี ที่คนบริสุทธิ์ต้องเข้าคุก เพราะการตัดสินของคนไม่กี่คน

โดย pagan วันที่ 27/06/48 เวลา 21.41 น.

Comment

Comment:

Tweet


Hey! The essay is used as a form of assessment in many academic disclipnes and is used in both coursework and exams! I want to produce a high-quality site http://www.essay-mania.com where anyone can otder their essay!

#59 by karolinb At 2016-03-14 14:34,

Thanks for this info.I think you`ve made a great job and described it in this post.By the way,if you are looking for trusted writing service wheree you can order an original essay of high quality,I reecommend you this www.essays-shark.net one, where I order my papers

#58 by Essays-shark.net At 2016-03-02 15:28,
Still looking for where to buy original essays? Ease the burden and make your academic life full of bright colors! Professional help is here!
#57 by Miranda (176.8.163.224|176.8.163.224) At 2015-03-12 18:38,
Are you looking how to write a resume or where to receive resume formats and professional resume writing service? Or you simply want to buy resumes from professional resume writers? Only get in touch with Resume company custom-paper-writing.org.
#56 by Jenny (77.123.86.132|77.123.86.132) At 2014-11-24 16:04,
Are you looking how to write a resume or where to receive resume formats and professional resume writing service? Or you simply want to buy resumes from professional resume writers? Only get in touch with Resume company custom-paper-writing.org.
#55 by Jenny (77.123.86.132|77.123.86.132) At 2014-11-24 16:03,
If you want to Buy Book Report of nice quality, here is the most professional writing company where you can get qualified assistance whenever you need!
#54 by Jimmy (176.8.163.224|176.8.163.224) At 2014-07-29 14:26,
Good post. All students can use this valuable essay writing service to get top-notch papers.
#53 by Essay Papers Online (77.123.86.132|77.123.86.132) At 2014-06-25 13:35,
Special-Essays offers not only professional research paper writing services, but quality editing and rewriting services, as well. Moreover, you can also ask for some writing tips, if you need.
#52 by custom essay writing (193.41.185.239|193.41.185.239) At 2014-05-16 18:13,