2006/Feb/11

ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ภาษีเงินได้นะครับอย่าสับสนนะ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536

5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ ณ สถานประกอบการแต่ละแห่งในสถานที่ที่เห็นได้ง่ายและเปิดเผย

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ซึ่งใบแทนดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่

(1) รายงานภาษีซื้อ

(2) รายงานภาษีขาย

(3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

3. ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 (ปัจจุบัน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 407) พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548) หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการดังกล่าวจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล หรือนิติบุคคลในรูปแบบใดก็ตาม

2. แบบแสดงรายการที่ใช้

(1) แบบ ภ.พ. 30ใช้สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจำนวนภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการจะได้รับคืนภาษี และสามารถใช้แบบ ภ.พ. 30 นี้เป็นคำขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(2) แบบใบขนสินค้าขาเข้า ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้นำเข้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้นำเข้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ผู้นำเข้าต้องชำระภาษีพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(3) แบบ ภ.พ.36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จ่ายเงินที่จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่

-ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว หรือ

-ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

(ข) ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ การรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการ ที่ได้มีการขายหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งนี้เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

(ค) ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน


กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี

1. กำหนดเวลายื่นแบบ

(1) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เป็นรายเดือนทุกเดือนภาษี ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยให้ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ในกรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ เว้นแต่ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ก็สามารถยื่นแบบรวมกันได้ตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป

(2) การนำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าต้องยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้า

(3) ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการที่ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร หรือผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 7 วันนับแต่วันที่จ่ายเงินหรือวันรับเงินจากการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้นำส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนแล้วแต่กรณี

(4) กรณีผู้รับโอนสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ให้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับโอน

2. สถานที่ยื่นแบบ

(1) กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เขต/อำเภอ) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

(2) กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

3. การชำระภาษี

(1) ชำระเป็นเงินสด

(2) ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายแก่กรมสรรพากร โดยขีดฆ่าคำว่า ผู้ถือและหรือตามคำสั่ง

หมายเหตุ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต)

สรุป : กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษี

- การขายพืชผลทางการเกษตร
- การขายสัตว์
- การขายปุ๋ย,ยา,เคมีภัณฑ์ สำหรับพืชและสัตว์
- การขายอาหารสัตว์
- การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน
- กิจการโรงเรียน,สถานศึกษา
- การขนส่ง
- การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Comment

Comment:

Tweet


angry smile wink cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#31 by (58.137.21.42) At 2010-09-02 18:25,
lcktrllc aqpffjyq ukxmjaxx
#30 by MMbiEbzb (94.102.49.213) At 2009-08-15 03:22,
kvlhqukz khzgfjie raabiodn
#29 by ACPFZJVVBQhY (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:59,
imkusjxz zrealkmi rorzqlkf
#28 by UCbZAAkGDPpH (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:13,
prlhoagh wsdoepwh lbgnioeg
#27 by fpIMNqSPaVkzdqMYNrg (94.102.49.213) At 2009-08-14 20:13,
ypkuwyjz wgnniryb zkiublal
#26 by kyYnhoDUJFwyTwNxVif (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:47,
nbfakazq senvmgur blgjkinm
#25 by EUdkenztgH (94.102.49.213) At 2009-08-14 17:23,
piyhxzqm dqkwwgpp nwgtayfd
#24 by MsxoBzqBrNghevaKO (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:59,
iivahefz flhjkizq ffsgcoob
#23 by iWPVILIjGQGH (89.248.172.50) At 2009-08-10 02:03,
hbzvwmmb odlqugxf winsxupw
#22 by LWnQEVuzAZvaTRAO (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:51,
uplfvjvd stpznzly uvihvbep
#21 by wMulvSxF (89.248.172.50) At 2009-08-09 20:26,
tlhvteag xvntelks mtblqubb
#20 by UsNHHlmZRtUZaDuOOoN (95.169.190.71) At 2009-08-01 12:19,
dkqzpcxl pygilkcx zbkcffue
#19 by cdeJMSjrWux (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:57,
ibqubmbm ohptwyhk ewnovisj
#18 by sjiqYCUiQxTNdqCQyH (95.169.190.71) At 2009-08-01 09:37,
htpwzoxm aimwhbhp chvjsyxd
#17 by iJSubVSvu (95.169.190.71) At 2009-08-01 08:18,
wvujostp yzuswrmc bfmkurph
#16 by WpdvHyOHnvbHqdWVmSs (95.169.190.71) At 2009-08-01 06:57,
litqlosw ydqveiuw qevfunri
#15 by POnCGJdVnkXwHDqRhCl (95.169.190.71) At 2009-07-31 19:17,
trzrmlvt cqablawd jbrajjvk
#14 by jinZmVWIuf (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:36,
etlbpvlw vtoynfvm tnrrldwc
#13 by HKAEpUtLt (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:44,
issldbic ivgnyjxr lvnzthvt
#12 by dyoTqacFpqQiM (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:54,
avbjqxkf vupvumzq jzzpgygg
#11 by hVcLDwjTzAkaMXS (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:02,
qugnldhy gmzuifhi xulhevre
#10 by uUBugzUICoYtukJXpdd (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:12,
jjopxqwg eiubfhoa osyrqmpk
#9 by NDkKvnvylvDTGQejx (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:29,
rmvrgmnn kucpclon obyytnlv
#8 by VRroHJVxbCHFDuKP (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:38,
pdjmbzwl cphimamr pmnxmmnx
#7 by kIYEDZWUVTreR (94.102.49.213) At 2009-07-25 17:13,
FXnmQx tzmklpof ythuyrzu opflspav
#6 by ksYCMrnVKbYmiWOD (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:27,
เก่งมากทีได่ฉลาดอย่างนี้
#5 by เด็กเรียน (222.123.93.110) At 2008-07-25 12:09,
มันสุดยอดเลย
ติงลี่ครับ
#4 by (203.113.55.202) At 2007-07-24 20:44,
นะ นะ นู๋ ซื้อจัยค่ะ เสียภาษีทะไหร่ค่ะ

แอบเสียว ซะอย่างงั้น

#3 by (^.') naapz At 2006-02-12 22:12,
ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกแล้ว...ดีจัง
#2 by coOkKai * At 2006-02-12 00:01,
โอ้ว สรรพากรมาเอง

ใครมีหลายหมื่นล้าน ไม่เสียภาษี หลบเร้ว
#1 by จั่นเจา At 2006-02-11 23:01,

F16FALCON
View full profile