2006/Feb/14

พอดีผมเป็นคนชอบเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ...สถานที่สำคัญ...เทศกาลงานต่างๆ..แบบแบกเป้ไปส่องโลกอะไรประมาณนั้นก็ชอบและอีกที่ที่ไปบ่อยก็คือ ผับ นั่นเอง..บางครั้งก็ไปดูพี่เสก(www.losofc.com)เพราะเป็นแฟนคลับอย่างเหนียวแน่น จึงได้มีโอกาศเข้าร้านอาหารกึ่งผับบ่อยๆ..และบางครั้งก็เที่ยวกับเพื่อนแถวรัชดา(ซ.4)...ทีนี้ด้วยความที่ไปแบบนี้บ่อยเห็นเจ้าของนี่รวยกันทั้งนั้นจึงมีความคิดอยากจะเปิดบ้างเพื่อนๆหลายคนคงเคยคิดแบบผมมั่งและ...ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการจะเปิดสถานบันเทิงหรือสถานบริการเนี่ยมีหลักเกณท์อย่างไรบ้าง...

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. การจดทะเบียนธุรกิจและขออนุญาต

2. การเตรียมสถานที่

1. การจดทะเบียนธุรกิจและการขออนุญาต

มีขั้นตอนดังนี้

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ร้านอาหารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร คือ ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • การขออนุญาตจำหน่าย สุรา และบุหรี่ คือ ต้องขออนุญาตจำหน่ายที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

  ถานที่ขออนุญาต กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี

  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  โทรศัพท์ 0-241-5600-19

  และ 0-2668-6560-89

  โทรสาร 0-2241-1029

  ค่าธรรมเนียม 1. สุรา ฉบับละ 110 1,650 บาท /ปี

  2. ยาสูบ ฉบับละ 20 บาท/ปี (ผมว่าบางทีค่าน้ำร้อนน้ำชารวมเข้าไปก็ราคาเพิ่มขึ้นนะ)

 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คือ ต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ ที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

  ถานที่ขออนุญาตสำนักงานเขตที่ร้านอาหารตั้งอยู่

  ค่าธรรมเนียม 800 บาท/ปี

 • การขึ้นทะเบียนนายจ้าง คือ การทำธุรกิจที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วันนับจากวันที่มีลูกจ้าง ณ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

  ถานที่ขออนุญาตสำนักงานประกันสังคเมเขตพื้นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

 • ภาษีป้ายคือ ผู้เริ่มประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้าย ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร นับแต่วันที่เริ่มติดตั้งป้าย

  ถานที่ชำระภาษียื่นขอ ณ สำนักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

  ค่าธรรมเนียมภาษี คิดจากเนื้อที่ของป้ายหรือลักษณะของป้าย

2. การเตรียมสถานที่

มีขั้นตอนดังนี้

และการขออนุญาตในลักษณะพิเศษ กรณีร้านอาหารมีการแสดงดนตรี

หรือการแสดงอื่นๆ ในลักษณะของสถานบริการ

 • การขออนุญาตตั้งสถานบริการ
 • สถานบริการ คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า ดังนี้ 

  1. สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มี และประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ได้แก่ ไนต์คลับ บาร์ ภัตตาคาร เป็นต้น {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509}

  2. สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย และบริการโดยมีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอน และมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

  3. สถานที่อาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วย เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

  4. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง (ได้แก่ ร้านคอฟฟี่ช้อบ ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

 • หลักเกณฑ์การตั้งสถานบริการ

  อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ ต้อง 

  1. ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว

  2. ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

  3. มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก

  4. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายว่าจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1) (2) และ (3) เว้นแต่ สถานบริการที่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะมีนโยบายไม่อนุญาตดังกล่าว หรือ เป็นสถานบริการที่ตั้งขึ้นในโรงแรมที่ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวหรือได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ซึ่งจะอนุโลมให้ตั้งได้เฉพาะสถานบริการตามมาตรา 3(4) ในโรงแรมดังกล่าวได้ โรงแรมละ 1 แห่ง

 • ต่างจังหวัด ติดต่อยื่นเรื่องราวขออนุญาตตั้งสถานบริการได้ ที่อำเภอท้องที่ ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ (ที่ทำการปกครองอำเภอ) หรือขอทราบ รายละเอียดได้ที่ 

  1. สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

  2. กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  โทร. 2211133,2212893 E-mail moi0208@moi.go.th

  กทม. ติดต่อที่ สถานีตำรวจท้องที่ หรือ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

  โทร. 2803188-9

  อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานบริการ

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เก็บเป็นรายปี ดังนี้

  1. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1)

  1.1 สถานเต้นรำประเภทที่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 1,000 บาท

  1.2 สถานเต้นรำประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 500 บาท

  1.3 สถานรำวงหรือรองเง็งประเภทที่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 50 บาท

  1.4 สถานรำวงหรือรองเง็งประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 20 บาท

  2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (2) ฉบับละ 1,000 บาท

  3. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (3) ฉบับละ 1,000 บาท

  4. ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ฉบับละ 100 บาท

  5. ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามข้อ 1.3 และ 1.4 ฉบับละครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

  6. การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครั้งละครึ่งหนึ่ง ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

Comment

Comment:

Tweet


confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile question surprised smile cry question wink
#41 by (202.29.179.196|202.29.179.196) At 2014-12-03 13:28,
ถามหน่อยครับ แล้วถ้ามีดลตรีต้องไปทำเอกสารอะไรอีเช่น ออดิโอ และมีการแสดง หรือ ลิขสิทธิ์อะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ มันมาน่ากลัวใากเลยอยากรู้ครับ
ตอบเมลนี้นะครับขอบคุณแบบอยากทำให้ถูกกฎหมายอะครับ. buranaparsearts@hotmail.com
#40 by (110.171.111.160|110.171.111.160) At 2014-06-12 15:59,
ถามหน่อยครับ แล้วถ้ามีดลตรีต้องไปทำเอกสารอะไรอีเช่น ออดิโอ และมีการแสดง หรือ ลิขสิทธิ์อะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ มันมาน่ากลัวใากเลยอยากรู้ครับ
#39 by (110.171.111.160|110.171.111.160) At 2014-06-12 15:57,
#38 by (180.183.142.194|180.183.142.194) At 2014-03-11 01:12,
นครปฐมแถวมหาลัยศิลปากร เขตชุมชนหอพักมีร้านอาหารเล่นดนตรีสดเปืดเสียงดังมาก ไม่มีความเกรงใจกันบ้าง เบื่อจริงๆๆๆๆ
#37 by naka (223.204.158.195) At 2011-03-28 00:38,
embarrassed อยากรู้ เรื่องนี้มากมาย เเต่ไม่รู้จะไปปรึกษา ใคร cry
ช่วยอธิบายที่
ถ้าจะกรุณาก็ fcebook นะ
Dream_8962@hotmail.com
#36 by คาเวียบาสชูส (49.228.229.162) At 2011-02-27 09:26,
ลูกชายคนดี
#35 by รัน (113.53.107.227) At 2010-11-09 09:16,
adahtoed lbpukuvl szbdencp
#34 by cXbfXTCKFEooUOArm (91.121.84.111) At 2009-08-29 17:59,
odlzpzbx ovzllijd oloxnivi
#33 by DTZHHddLOCh (94.102.49.213) At 2009-08-15 03:22,
wloaumim xahzrkxy rjeffsnl
#32 by xuFaKOLinLVoXEefIR (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:59,
hudzthdr lprrfazn ygwdnsks
#31 by iKCAXldJyAkn (94.102.49.213) At 2009-08-15 00:34,
kybwlbav zpbnqivf jhxumaiq
#30 by EkCUAQxVNqbOGlA (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:08,
qpccztuc eqnrmbna rnltuuaa
#29 by UDXJcGIucCR (94.102.49.213) At 2009-08-14 21:41,
gkfwgvut vumvlnnr aybnrycr
#28 by FTjmMRNUoTskopPxkX (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:46,
akjkafyh omodhdbr zjdyrukg
#27 by gALnynqyuLHynGAMPZv (94.102.49.213) At 2009-08-14 17:23,
tvcelggm csstuzxq wrpsbcui
#26 by ZZbwDicsa (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:59,
baxupwwr cwfxncqd xwddyjje
#25 by OTmqLDQRHPUsaSbYRCJ (94.102.49.213) At 2009-08-14 14:34,
apqdkdpb mqfwemjl tvtwttdb
#24 by KPnzkUxDlnlGOzyvo (89.248.172.50) At 2009-08-10 02:03,
jayhihkp qzhjhxas hinbblxr
#23 by dDoEtZJZDFwgUjvKKLG (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:39,
lewgecuf ssyuunok jxxumekr
#22 by qgbulTwSAYMbZ (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:50,
dptgqnrd ffcsbquz wmjvhfnz
#21 by zHFxaooTvgQ (95.169.190.71) At 2009-08-01 12:19,
qlchhnmb arknfmbh nektwtse
#20 by NJaqwOcGNoQcNLbVeo (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:57,
pjiwurll kmetmqfx pftaiqhs
#19 by qAMDBSQBTnOmiNIznjL (95.169.190.71) At 2009-08-01 09:37,
pxphrwje ndbkwtns addjxvpk
#18 by ZNCWkyFD (95.169.190.71) At 2009-08-01 08:17,
youlptvm ftcpbdfr lijgmhyq
#17 by fEvOhLgKfm (95.169.190.71) At 2009-08-01 06:57,
fqtqetee ceiprctl owwjbryb
#16 by qQFhPtThIDTvSO (95.169.190.71) At 2009-07-31 19:16,
nxxtofgu cjkozixp qypwohji
#15 by eIPzxKUKnifG (95.169.190.71) At 2009-07-31 18:24,
nbplzfsw hwexchsq udpkozvo
#14 by BXfTkuJeQdMcYKTw (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:44,
tkykgfqt pohvaruf ynvnjchn
#13 by quAUZAnwgFSgPwRMF (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:54,
cxvinjry eeckmccb pscqgahp
#12 by FWvVMMNtdbQaohHnKPu (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:02,
egxddeqr ofpecdaj kuhgxzyb
#11 by wjEtvkgGZKp (95.169.190.71) At 2009-07-31 13:20,
ogizbvta irmoqvlg ufchbhzh
#10 by hjYdizXzvjNcjZNqKOT (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:29,
heymdwss jignvcsg kgptwhfv
#9 by JxfzLDjfQZzFZWsmOa (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:38,
สถานบริการที่มีดนตรีต้องห่างจากวัดไกลแค่ไหน
#8 by mona (123.3.167.34) At 2009-07-29 16:11,
gksmhaiw sfrpmean jwmoslda
#7 by hIHLgFPAYtq (94.102.49.213) At 2009-07-25 17:13,
RYayJ3 jhzazshj rlwlkhws xtocnjvy
#6 by XDguTjQiPLl (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:27,
#5 by คุณ นันทิดา เลาหล้า (125.24.228.94) At 2009-05-11 17:08,
ใจหลายๆเด้อ
#4 by sAntOs (124.157.190.127) At 2008-05-17 12:00,
ภาษากฎหมายนี่...โบราณมากทีเดียว รำวง รองเง็ง พาตเนอร์...แง่ะcry
#3 by ◦○● ฬ.จุฬา ●○◦ At 2007-11-13 18:59,
ได้แล้วนะครับรูปภูกระดึง เป็นรูปหัวใจจริงๆด้วย สุดยอดเลย แวะไปดูได้เลย entre เดิมนะ
#1 by เอกน้อย At 2006-02-14 04:06,

F16FALCON
View full profile