2006/Feb/14

พอดีผมเป็นคนชอบเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ...สถานที่สำคัญ...เทศกาลงานต่างๆ..แบบแบกเป้ไปส่องโลกอะไรประมาณนั้นก็ชอบและอีกที่ที่ไปบ่อยก็คือ ผับ นั่นเอง..บางครั้งก็ไปดูพี่เสก(www.losofc.com)เพราะเป็นแฟนคลับอย่างเหนียวแน่น จึงได้มีโอกาศเข้าร้านอาหารกึ่งผับบ่อยๆ..และบางครั้งก็เที่ยวกับเพื่อนแถวรัชดา(ซ.4)...ทีนี้ด้วยความที่ไปแบบนี้บ่อยเห็นเจ้าของนี่รวยกันทั้งนั้นจึงมีความคิดอยากจะเปิดบ้างเพื่อนๆหลายคนคงเคยคิดแบบผมมั่งและ...ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการจะเปิดสถานบันเทิงหรือสถานบริการเนี่ยมีหลักเกณท์อย่างไรบ้าง...

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. การจดทะเบียนธุรกิจและขออนุญาต

2. การเตรียมสถานที่

1. การจดทะเบียนธุรกิจและการขออนุญาต

มีขั้นตอนดังนี้

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ร้านอาหารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร คือ ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • การขออนุญาตจำหน่าย สุรา และบุหรี่ คือ ต้องขออนุญาตจำหน่ายที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

  ถานที่ขออนุญาต กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี

  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  โทรศัพท์ 0-241-5600-19

  และ 0-2668-6560-89

  โทรสาร 0-2241-1029

  ค่าธรรมเนียม 1. สุรา ฉบับละ 110 1,650 บาท /ปี

  2. ยาสูบ ฉบับละ 20 บาท/ปี (ผมว่าบางทีค่าน้ำร้อนน้ำชารวมเข้าไปก็ราคาเพิ่มขึ้นนะ)

 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร คือ ต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ ที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

  ถานที่ขออนุญาตสำนักงานเขตที่ร้านอาหารตั้งอยู่

  ค่าธรรมเนียม 800 บาท/ปี

 • การขึ้นทะเบียนนายจ้าง คือ การทำธุรกิจที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วันนับจากวันที่มีลูกจ้าง ณ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

  ถานที่ขออนุญาตสำนักงานประกันสังคเมเขตพื้นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

 • ภาษีป้ายคือ ผู้เริ่มประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้าย ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร นับแต่วันที่เริ่มติดตั้งป้าย

  ถานที่ชำระภาษียื่นขอ ณ สำนักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

  ค่าธรรมเนียมภาษี คิดจากเนื้อที่ของป้ายหรือลักษณะของป้าย

2. การเตรียมสถานที่

มีขั้นตอนดังนี้

และการขออนุญาตในลักษณะพิเศษ กรณีร้านอาหารมีการแสดงดนตรี

หรือการแสดงอื่นๆ ในลักษณะของสถานบริการ

 • การขออนุญาตตั้งสถานบริการ
 • สถานบริการ คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า ดังนี้ 

  1. สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มี และประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ได้แก่ ไนต์คลับ บาร์ ภัตตาคาร เป็นต้น {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509}

  2. สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย และบริการโดยมีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอน และมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

  3. สถานที่อาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วย เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

  4. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง (ได้แก่ ร้านคอฟฟี่ช้อบ ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

 • หลักเกณฑ์การตั้งสถานบริการ

  อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ ต้อง 

  1. ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว

  2. ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

  3. มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก

  4. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายว่าจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1) (2) และ (3) เว้นแต่ สถานบริการที่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะมีนโยบายไม่อนุญาตดังกล่าว หรือ เป็นสถานบริการที่ตั้งขึ้นในโรงแรมที่ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวหรือได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ซึ่งจะอนุโลมให้ตั้งได้เฉพาะสถานบริการตามมาตรา 3(4) ในโรงแรมดังกล่าวได้ โรงแรมละ 1 แห่ง

 • ต่างจังหวัด ติดต่อยื่นเรื่องราวขออนุญาตตั้งสถานบริการได้ ที่อำเภอท้องที่ ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ (ที่ทำการปกครองอำเภอ) หรือขอทราบ รายละเอียดได้ที่ 

  1. สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

  2. กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  โทร. 2211133,2212893 E-mail moi0208@moi.go.th

  กทม. ติดต่อที่ สถานีตำรวจท้องที่ หรือ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

  โทร. 2803188-9

  อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานบริการ

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เก็บเป็นรายปี ดังนี้

  1. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1)

  1.1 สถานเต้นรำประเภทที่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 1,000 บาท

  1.2 สถานเต้นรำประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 500 บาท

  1.3 สถานรำวงหรือรองเง็งประเภทที่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 50 บาท

  1.4 สถานรำวงหรือรองเง็งประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 20 บาท

  2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (2) ฉบับละ 1,000 บาท

  3. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (3) ฉบับละ 1,000 บาท

  4. ใบแทนใบอนุญา